پَلَوون

قصه کوتاه تالشی ( پهلوان ) به گویش ماسالی

محمدرضا  فدایی ( مولوم )

پهلوانهَلا ای سَتی مَندا کْ مزا شرو ببی . پَلَوون ورزشگا آرَسا . اشتَن بیلیتی نوشون دوشَ . بیلیتَ ویگری واتَ زو اومَیرَ . ایتَ لواَ لواَش کردَ بیلیتَ ویگئری چَ بیلیتی ویگئتَ. شَ ورزشگا دیلَ ای بلندَ جگایی کو نشتَ . ایتَ گذَشتَ ، تمشاچیئن و مزاکرئن و داوَر و دییَر مسئولئن ، ورزشگاشون فت آکردَ . داوری زپَّنَ مزا شرو بَ . ای دستَ ام وَر ، ای دستَ اَ وَر . پَلوونی تیم سْرَ شئی شون درییا ، اَوَرنَ تیم ایسپییََ شئی . گوزارشگر بلندگو پئشتی کو گلَ گلَ مزا کرون نومی گئری و چَوون کارون آنمای . امی چَن گلَ گول ژَندَ و اَی چ کردَ . اِم دروازَوونی پارسال میدال ویگتَ و اَ تیمی کاپیتان  اَ فصل دْره مَحروم با .

هرد’ تیمی مزا کَرئن ، یونزَ نفرینا . اَ ک’ دروازَ مندا ، دروازَ وونا ، چند نفرنی دیفا مَندینا . د’ سه نفر مَیدون دارینا .  د’ نفر ایلی راست – ایلی چپ، گول ژَنینا . هر د’ تیم اشتَن یونزَ نفری هم جور نشواَ شونا . اول – اول هلا نئبیسته فَمه ک’ کَم تیم زیرنگترَ . لَپ د’ تیمی مین سرگردونا . ام اَی را ویداری ، اَ اِمی را . لَپ اِم وَر اَ وَر وَزی . ایتَ نی تمشاچییون کشَ دَلَکی  .

دا مزا کرئن یَندی گین بینی ، داور زپَّ ژَنی و مزا داری . اَک’ پاسَر ژَنی اَی گارت نوشون دَی ، زردَ گارت ، سرَ گارتی نَ بئرِن آکری  . تمشاچییئن زهار زهار کرین و دمبلی و نقارَ و زرنا و دسکلا ژَنین . هَرا کرین ، خله دَکرین ، بد و رد واین . دا ایلی لپی پیگئری هورا کشین . دا ای نفر بَلَکی داوَر فوزَ دَکَری ، دس ویلّا کری ، زپَّ ژَنی ، د’ – سه نفر چیچمَ نَ آین . اَ ک’ بَلشکا ، اوش و ووش کری و آخ آخ ، آدمئن فیکر کرین ده کرا مِئرِ ، هَـ ای دَفَ ایزی و چولاق چولاقه تیلّی هَنی مزا کرون مین دَلَکی .

کم کم مزا آروم آبَ . پَلوونی تیمی وَچلی واز و بتی آتی و تقلا ویشترا . بیسته فَمه ک’ ایسپییَ شئیَ دَکرئن گیج آبَینَ . هَـ ای دَفَ ، پلوونی تیمی مودافه ، لَپِش ویداشتَ مَیدونی بَ اَ وَر ، ای گلَ مَیدون دار ک’ بازوبِئند داری، شیمارَ دَه و کاپیتانا ، لَپش پانَ گئتَ د’ گلَ مودافه ی اَ وَرنَ تیم اومینَ چَ نار ، کَلَ زواَ چَوون پا مینَ نَ بَروَشتَ و لَپی آدوشَ راستَ وَر . هَـ تیمی هوادارون ، سیهَ  ورزشگا کرا تراکنی . هْما کْ ورزشگا ، سَر وازا ، نه کِ’ نه چِ کپ ، ویرجِئیسته .

راستَ وَری فوروارد ، لَپش ادواَ چپَ وَری را .اَ کَلَ زواَ ای جور لپش پانَ ژَندَ کْ ، ده نئزیکا اَوَرنَ تیمی دروازَوونی مَچَ پِئسی . ای ست و نیم تقلا نَ اَوّلینَ گول ، شَیطونی چِئم کور دروازَ دَشَ . اسَ به تمشا بکَ  تمشاچییون ، وَچلی وازی و وشتنی و هَرا هَرا .

فوزَ ، خله ، زهار . پلوونی تیم بَرَندَ بَ . پلوون وَشتَ مَیدونی دیلَ  گولَ ژنی گئتشَ راست آکرِ ببَرِ اشتن سری کفا، نشاتشَ .  خاوی کو دپرکیستَ ،  اشتن تختی سری کو نشتَ . چِیٌ ویلچر نواَ نییا دا روکَتَ بئرن بْشی . اَرَخ چه گردن و چه پیشنی کو را دَرییا . پَنَ سینَ ، زوموختَ بال ، شقَ گردن ، آتشَ چئم ، سیکَلَ جون ، پیلّ دنیا ، پیلّه دیل ! شای اشتن دیلی صتا بمَسی .

چه دیل اَینَ اِم جورَ وای: هْم دنیا کو خیلی کسئن مَندینَ ک’ پلوونئن هیچ چَوون ، چکلَ انگوشتَ نئبون . هم کارَکَر ، هم نونَ وَر ، هم شاعیروهم پیشَ ور، هم ژئن و مئرد ، هم ک’ اگَ آدم بوبون ! .

صبَ دَما ، چه خردنئن کینَ زواَ چه ژئن ، خلکئن هَلا ایشتَ نینا . سوکلَ خونی دا ک’ ختان بیزاوِنِ . اسَ دنیا دِه هَـ ورزشگا مونو . ای ستی مندا دا ک’ مزا شرو ببی . پلوون زو آرَسا هلا کارا ورزشکارئن اومَ نینا .

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ی مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد کنید *