خانه / کتاب و نشریات / ” تالشان ” اثری مهم

” تالشان ” اثری مهم

کتاب تالشلار( تالشان) اثری بسیار مهم در زمینه تالش شناسی که باید برای ترجمه و چاپ آن اهتمام ورزید.

 کتاب تالیشلار (تالشان) نوشته پرفسور قمر شاه جوادف با پشتیبانی سفارت نروژ در باکو و موسسه بشر دوستانه چاپ و منتشر شد.
دکتربهرام امیر احمدیان ضمن معرفی این کتاب تاکید دارند که پروفسورعارف مصطفا‌یف، دکترای تاریخ، یاور رستم‌اف، کاندیدای علوم تاریخ، استادیارو غضنفر رستم‌اف، کاندیدای علوم تاریخ، استادیار، این اثر را برای چاپمناسب تشخیص داده اند.
دبیر علمی و مولف مقدمه این اثر پروفسور عارف مصطفا‌یف دکترای تاریخ است.

اینتک نگاری به یاد و خاطره سیاح سده بیستم «تهور هیردآهل»، که به آذربایجان ومیراث فرهنگی آن احترام عمیقی قایل بود، اهداء شده است. هم چنین این اثررا به استاد و راهنمای علمی مولف، چهره برجسته، عالم مشهور و دانشمند بزرگ،علی صحبت سومبات زاده که جایگاه مهمی در علوم اجتماعی آذربایجان داردتقدیم شده است.
کتاب در سال ۲۰۰۴ از سوی انتشارات «علم» در باکو در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در ۶۱۶ صفحه به بهای هر نسخه ۳۰ مانات به چاپ رسیده است.
اینتک نگاری به اقوام قدیمی تالشان آذربایجان اختصاص دارد که در تاریخ نگاریآذربایجان از نظر تاریخی – قوم شناسی و بررسی های اجتماعی، برای نخستین باربه صورت یک تک نگاری مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب براساس موضوعاتتاریخی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، زندگی اقتصادی سده های ۱۹ و ۲۰ تالشهاتدوین شده است. این کتاب بر مبنای منابع تاریخی – قوم نگاری و آماری و نیزمطالعات میدانی مولف و گردآوری اطلاعات در نواحی آستارا، لنکران، لریک،ماساللی، و یاردیملی تدوین شده است.
این اثر برای تاریخ شناسان،مردم شناسان، جامعه شناسان، سیاست شناسان، زبانشناسان، جمعیت شناسان، وبطور کلی کارشناسان علوم اجتماعی، و کسانی که علاقه مند به موضوعات مردمنگاری هستند، می تواند سودمند باشد.
فصول کتاب
مقدمه،وطن مال کسانی است که آن را دوست دارند، خواه یک فرد، یا یک گروه قومی باشد.
فصل یکم: شناخت تالشها از دیدگاه تاریخی – قوم نگاری در سده های ۱۹ و ۲۰ 

فصل دوم: زندگی اقتصادی تالشها
۱. جایگاه اقتصاد کشاورزی در زندگی
۲. ویژگیهای اقتصاد دامداری
۳. ویژگی های بهره برداری نوغانداری، ماهیگیری، تاکداری،
۴. جایگاه زنبور داری و تولید عسل 

فصل سوم: فرهنگ مادی تالشها
۱. خانه های مسکونی
۲. پوشاک و آرایه ها
۳. خوراکی ها و نوشیدنی های ویژه جشنها و آیینها

فصل چهارم: فرهنگ معنوی تالشها
۱. آیینها و تقویم فرهنگی مردم
۲. طب سنتی
۳. آفرینشهای مردمی
۴. رقصها و سرگرمی های مردم
۵. باورهای دینی، افسانه ها و تصورات کیهان شناسی
۶. آموزش و فرهنگ مردم

فصل پنجم: صنعتگری در میان تالشها و ویژگی های آن
۱. جایگاه صنعت خراطی
۲. صنعت سفالگری
۳. حصیربافی
۴. صنعت بافندگی
۵. آهنگری

فصل ششم: خانواده و زندگی خانوادگی تالشها
۱. نتیجه گیری
۲. خلاصه به زبان روسی
۳. خلاصه به زبان انگلیسی
۴. تصاویر
۵. مولف تک نگاری

در باره مولف:
قمرشاهجواد اف در ۲۳ ماه آوریل سال ۱۹۳۸ در روستای قوناق کند(در ناحیه قوبایکنونی) چشم به جهان گشود. در سال ۱۹۵۶ مدرسه متوسطه را در قوناق کند بپایانرساند، وارد دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی باکو شد و در سال ۱۹۶۱ فارغالتحصیل گردید. در سالهای ۱۹۶۱-۱۹۶۳ در روستای آیگونلی ناحیه دوه چی بهعنوان مدیر دروس مشغول بکار بود. در سالهای۱۹۶۴ -۱۹۶۶ اسپیرانت انستیتویتاریخ آکادمی علوم جمهوری آذربایجان شوروی بود. در سال ۱۹۶۷ پایان نامه فوقلیسانس خود را تحت عنوان «ابازار تولید کشاورزی پایان سده ۱۹ و آغاز سده۲۰آذربایجان» به رهبری آکادمیسین سوبات زادهو در ژوئن سال ۱۹۹۰ نیز دکترایخود را تحت عنوان «تکنیک های کشاورزی سنتی آذربایجان» دفاع کرده است. قمرشاه جواد اف که از آغاز سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۲ در انستیتوی تاریخ اکادمی علومآذربایجان به کار اشتغال داشت، در ماه مارس سال ۱۹۹۲ در انستیتو روابطعمومی آکادمی ملی آذربایجان رئیس شعبه بود. او به مدت ۴۰ سال در بارهموضوعات بررسی های علمی قوم شناسی آذربایجان، فرهنگ کشاورزی، قوم شناسیتاریخی، و مسائل عملی مناسبتهای ملی آئینها و مراسم بررسی و پژوهش انجامداده ست. تز دکترای او «سووتسکایا اتنوگرافیا» (مردم شناسی شوروی) که نتیجه۲۰سال بررسی های پیگیر اوست و هم چنین مقالات دنباله دار او در مجلاتعلمی جمهوری، تک نگاری ها، و بررسی های ارزشمند او درباره سنتها و فرهنگکهن آذربایجان، فرهنگ غنی آذربایجانی های ساکن در قفقاز و اسناد انکارناپذیر این فرهنگ را آشکار کرده است.
چاپ اثر او به نام «ناردونایازملدلچسکایا تخنیکا آذربایجانا»(کشاورزی خلق آذربایجان) در انتشارات «علم» که تک نگاری بنیادی است، نه تنها از سوی همکاران او بلکه هم چنین از سویدهها دانشمند بنام اتحاد شوروی از جمله: پروفسور ق. مارکوف، و. کولویف، ک. کالینوفسکایا(در مسکو)، آکادمیسینها و. بوندارچیک (مینسک)، س. آرتویونوف(مسکو)، پروفسور حاجی یوا، پروفسور عثمانف(ماخاچکالا)، پروفسور ش. اینال- ایپا(سوخومی)، پروفسور ل. چیبیروف(تسخینوالی)، پروفسورخ.زیایف(تاشکند)، پروفسور قورلنکو (کی یف)، پروفسور س. پاولیوک و ر. کیرچیف(لووف)، و دیگران با آرا و نظرات خود در باره این اثر مطالب و مقالههای نوشته اند.
پروفسور قمرشاه جواد اف که ۴۰ سال از زندگی خود رادر تحقیقات علمی در آکادمی علوم آذربایجان سپری کرده است بیش از ۲۵۰ مقالهعلمی، ۸ تک نگاری و چندین جزوه منتشر کرده است. در میان این آثار «ابزارهایکشاورزی آذربایجان در سده ۱۹ و آغاز سده ۲۰» باکو ۱۹۷۹؛ «تقویم کشت و کار وهواشناسی سنتی در آذربایجان»، باکو ۱۹۸۴؛ «فرهنگ زراعتکاری در آذربایجان: آئینها و جهانی شدن»، باکو ۱۹۸۶؛ «نارودنایا زملدلچسکایا تخنیکاآذربایجانا»(فنون کشاورزی سنتی آذربایجان)، باکو ۱۹۸۹؛ بدنبال فرهنگ کشت وکارمان»، باکو ۱۹۹۰؛ «یاریگری های مردمی در آذربایجان»، باکو ۱۹۹۳؛ «پزشکیسنتی در زندگی مردم ما»، باکو ۱۹۹۵؛ «اودین ها: پژوهشی تاریخی – قومشناسی»، باکو ۱۹۹۶، ۱۹۹۹(با همکاری حسینووا)،؛ «اقوام کم شمار و اقلیتهایملی»، باکو ۲۰۰۰، از جمله آثار اوست. در باره این آثار بیش از ۳۰ مقاله‌‌یانتقادی با نگاه مثبت از سوی دانشمندان و عالمان و متخصصان در مطبوعات دورهشوروی و پس از شوروی و در جمهوری آذربایجان به چاپ رسیده است.
پروفسورجواد اف از مولفان اصلی دایره المعارف ۱۰ جلدی «آذربایجان سووتانسکلوپدیاسی» جلدهای ۲-۵، و کتاب «مردم شناسی آذربایجان»، جلد یکم(باکو۱۹۸۸)، بشمار می رود. در کنار همه این آثار پروفسور جواد افدر سالهای۱۹۶۵-۱۹۹۲در کنفرانسها و اجلاسهای برگزار شده در شهرهای اتحاد شوروی ازجمله در آلما-آتا، سوخومی، چرنووستی، گروزنی، لووف، نالچیک، مینسک، تفلیس،ایروان، مسکو، سنت پتربورگ، و دیگر شهر ها شرکت داشته است. هم چنین درکنفرانسهای بین المللی در سالهای ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ در مسکو، ۲۰۰۲ در قدس، در بارهتاریخ آذربایجان سخنرانی داشته است. تعدادی ازمقالات علمی او در کشورهایخارجی (آلمان و ایالات متحده آمریکا) به چاپ رسیده است. او عضو تحریریهفصلنامه علمی «تاریخ و مسائل آن» است.
پروفسور جواد اف در کارهایاداری و آموزشی نیز فعالیت داشته است. با راهنمایی های او دانشجویان دورههای فوق لیسانس و دکترا پایان نامه های خود را در باره تاریخ و مردم شناسیآذربایجان به انجام رسانده اند. او در دانشگاههای دولتی باکو و لنکرانتدریس و سخنرانی های علمی در باره «تاریخ آذربایجان»، «اصول مردم شناسی»،داشته است. او در جلسات دفاعیه دکترا به عنوان عضو متخصص در هیئت ژوریمشارکت داشته است. او هم در آذربایجان و هم در کشورهای دیگر به عنوان شخصیتمتخصص بلند پایه، مورخ کشاورزی، و مناسبتهای ملی، شناخته می شود. کتاب «تالشان(بررسی تاریخی – مردم شناسی» تک نگاری بنیادی است و اثباتی است برآنچه در باره او گفته شد. این اثر که نخستین اثر مردم شناسی در زمینهتاریخنگاری آذربایجان در باره تالشان است. با این کار او نشان داده است کهدانشمندی وطن پرست بوده و به سرزمین خویش عشق می‌ورزد.

او در ۲۷ آوریل ۲۰۰۵ در سن ۶۷ سالگی در شهر باکو چشم از جهان فروبست

Print Friendly, PDF & Email

درباره‌ی مدیر

یک نظر

  1. کاش ترجمه می شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد کنید *