تاز ه ها – پایگاه تالش شناسی http://taleshen.ir پنجره ای به روی فرهنگ و تمدن تالش|دانشنامه ای کوچک برای شناخت قوم بزرگ تالش Sat, 12 Oct 2019 11:34:06 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.13 نظام انطباق در زبان تاتی http://taleshen.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c/ http://taleshen.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c/#respond Sat, 12 Oct 2019 11:34:06 +0000 http://taleshen.ir/?p=5584 http://taleshen.ir/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c/feed/ 0 فاصله اعتقاد و خرافات،از بنگال تا ملال http://taleshen.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84/ http://taleshen.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84/#respond Mon, 22 Jul 2019 13:01:13 +0000 http://taleshen.ir/?p=5556 http://taleshen.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84/feed/ 0 تقاضا از اداره کل میراث فرهنگی گیلان http://taleshen.ir/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/ http://taleshen.ir/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 05 Oct 2019 05:29:27 +0000 http://taleshen.ir/?p=5578 http://taleshen.ir/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/feed/ 0 درگذشت استاد احسان یارشاطر http://taleshen.ir/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1/ http://taleshen.ir/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1/#respond Mon, 03 Sep 2018 09:30:28 +0000 http://taleshen.ir/?p=5375 http://taleshen.ir/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1/feed/ 0 گزینه کم نظیر برای مدیریت میراث فرهنگی گیلان http://taleshen.ir/%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%85-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c/ http://taleshen.ir/%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%85-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c/#comments Fri, 01 Jun 2018 14:31:06 +0000 http://taleshen.ir/?p=5285 http://taleshen.ir/%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%85-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c/feed/ 2 ملی پوش رضوانشهری و افتخاری دیگر http://taleshen.ir/%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/ http://taleshen.ir/%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/#respond Thu, 31 May 2018 08:57:28 +0000 http://taleshen.ir/?p=5281 http://taleshen.ir/%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d8%b6%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/feed/ 0 فاجعه سقوط دژلنکران http://taleshen.ir/%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%af%da%98%d9%84%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86/ http://taleshen.ir/%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%af%da%98%d9%84%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comments Fri, 12 Jan 2018 13:48:21 +0000 http://taleshen.ir/?p=5191 http://taleshen.ir/%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%af%da%98%d9%84%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 1 منطقه تالش نشین سیاهمزگی http://taleshen.ir/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%b2%da%af%db%8c/ http://taleshen.ir/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%b2%da%af%db%8c/#respond Mon, 04 Dec 2017 13:20:47 +0000 http://taleshen.ir/?p=5146 http://taleshen.ir/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%b2%da%af%db%8c/feed/ 0